***ข่าวงานกิจการนักศึกษา***

การลงทะเบียนกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา

งานกิจการนักศึกษา

                      นอกจากนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากการศึกษาในหลักสูตรแล้ว การเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นส่วนที่สำคัญที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับผู้จัดกิจกรรมสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องเริ่มจากการเขียนโครงการ การวางแผนการ ดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยต้องมีการวางแผนล่วงหน้า มีการกำหนดวัตถุประสงค์ รูปแบบและลักษณะของกิจกรรม ให้ชัดเจน ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรม พัฒนานักศึกษา คณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีการปรึกษา หรือวางแผนร่วมกันในการ กำหนดกิจกรรมตลอดทั้งปีการศึกษา โดยคำนึงถึงปฏิทินกิจกรรมของวิทยาลัย ปฏิทินวิชาการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ อีกทั้งพิจารณาความเป็นไปได้ ข้อดี ข้อเสีย อุปสรรค ในการดำเนินกิจกรรม และสภาพแวดล้อมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม

ติดต่อเรา

ติดต่องานกิจการนักศึกษา

สถานที่ตั้ง: วิทยาลัยสันตพล
299/1 ถนนอุดร-สกล ตำบลหนองบัว
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

เบอร์โทรศัพท์:งานสารสนเทศ 042-323464 ต่อ 225


เบอร์โทรสาร:042-204264

Email: info@stu.ac.th

เวลาการให้บริการ: พุธ ถึง อาทิตย์ 08.30–16.30 น.